HANDELS- og betalingsBETINGELSER

FIRMAOPLYSNINGER

Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet
Tlf.: 86 29 03 55
Email: testrup@testrup.dk
CVR nr. 41979216

 

BETALINGSVIKÅR
Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus eller arrangement. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK). Alle beløb er fritaget for moms, jf. momsregler for undervisning.

 

DAGSARRANGEMENTER
Den fulde pris for deltagelse i et arrangement på Testrup Højskole betales ved tilmelding med kreditkort. Billet modtages som bekræftelse på betaling og fremvises ved døren. Billetter må gerne fremvises digitalt. Der er ingen fortrydelsesret, og der opkræves ikke gebyrer ved onlinebetaling.

 

HØJSKOLEKURSER

UGEKURSER

Betaling
Ved tilmelding til et ugekursus via højskolens hjemmeside modtager du i løbet af et par dage en bekræftelsesmail med en betalingsopkrævning på det fulde kursusbeløb. Kursusbeløbet forfalder senest otte dage efter modtagelse af betalingsopkrævning.

Afbud
Depositum (kr. 500,- af kursusbeløbet) tilfalder skolen ved afbud. Ved afbud senere end én måned før kurset tilfalder hele kursusbeløbet højskolen.

Venteliste
Er et ugekursus optaget, kommer du på venteliste og får besked herom i en mail. Højskolens kontor kontakter kursister på ventelisten i takt med, at der kommer afbud til kurset. Det er gratis at stå på venteliste.

 

LANGE HØJSKOLEOPHOLD

Betaling
Ved tilmelding til et langt højskoleophold betales tilmeldingsgebyr DKK 1.200,-.

Højskoleopholdet betales i rater
Når højskolen har modtaget din tilmelding, sender skolen sammen med bekræftelsen en betalingsopgørelse for højskoleopholdet.

Afbud
Ved afbud senere end to måneder før højskoleopholdets start, betales fire ugers opholdspris, hvis ikke højskolen på afbudstidspunktet har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden på ventelisten.

Tilmeldingsgebyr tilfalder højskolen ved afbud. 

Afbryder du dit ophold efter kursusstart betales for påbegyndt uge plus fire uger.

Venteliste
Kommer du på venteliste til et langt ophold, får du tilmeldingsgebyret retur, hvis du ikke længere ønsker at stå på ventelisten, eller hvis du ikke får en plads.

Bemærk
Din tilmelding er først gældende, når højskolen har bekræftet den i en mail. 

 

SIKKERHED VED ONLINE BETALING
I forbindelse med den elektroniske betaling gemmes ingen konto- eller kreditkortoplysninger. Al datakommunikation i forbindelse med den elektroniske betaling sker via en sikker betalingsløsning (Bambora tidl. E-pay), en såkaldt krypteret SSL-forbindelse efter forskrifter fra NETS.

 

PERSONDATAPOLITIK/PRIVATLIVSPOLITIK

1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige
Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen.

Testrup Højskole er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Testrup Højskole har ikke, og skal ikke have, en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for elever/kursister, medlemmer af skolekreds og elevforening, og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige: Forretningsfører Helle Ehlers, Testrup Højskole, Testrupvej 110, 8320 Mårslet, tlf.: 86 29 03 55, mail: helle@testrup.dk

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder.

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke.
Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og evt. dine pårørende, som er nødvendige.

Elev-/kursist- og medlemsdata, som Testrup Højskole er i besiddelse af, opbevares og behandles af undervisnings- og administrative årsager, for at kunne levere den ydelse, som er relateret til ophold, undervisning og medlemskab på skolen.

Personoplysningerne falder i kategorier efter både art. 6, 9 og 87 i Data-beskyttelsesforordningen. Hvad angår oplysningerne efter art. 6, skal hjemlen for disse findes i stk. 1 a (samtykke) og stk. 1 b. Hjemlen for behandling af personoplysninger omfattet af artikel 9 findes i stk. 2 a (samtykke). Behandling af oplysninger om CPR-numre, artikel 87, behandles på grundlag af samtykke, eller hvor der er lovkrav om, at CPR-nummer skal anvendes eller dette er et naturligt og afgørende led i driften af skolen.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Testrup Højskole, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for administration af dit højskoleophold i forhold til officielle myndigheder.

De kategorier af personoplysninger, som Testrup Højskole behandler
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på skolen og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Testrup Højskole videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

 

3. Indsigt i egne oplysninger
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre elever og lærere på Testrup Højskole.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger. Du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange, eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

 

4. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter os af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

5. Sletning af Personoplysninger
Testrup Højskole opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når du ikke længere har ophold på Testrup Højskole, opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Testrup Højskole, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Testrup Højskole, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

Testrup Højskole opbevarer oplysninger om dit navn, CPR nr., hold og linjefag til evig tid, da højskolen har en forpligtelse til dette for at kunne udstede et højskolebevis til en elev, der har været på et ophold på mindst fire uger, jf. højskolelovens § 15, stk. 5.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på Testrup Højskole modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

 

6. Datasikkerhed
Testrup Højskole overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

 

7. Klagevejledning 
Ønsker du at klage over Testrup Højskoles behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Ledige pladser

Kunne du tænke dig at starte på Testrup Højskole? Vi har ledige pladser på efterårsholdet. Vælg mellem teater, filosofi, kunst, musik og skriv.

Du kan starte 8. august eller 12. september.